Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA

Nr 4 /2020 Dyrektora Centrum Kultury

i Promocji w Brzeźnicy

z dnia 1.06.2020 roku

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W BRZEŹNICY 

NA CZAS PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

 

Procedury mają na celu:

 • kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiologiczne dostosowane do obowiązującej sytuacji w kraju oraz regulacji rządowych i samorządowych
 • minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID 19 w związku z prowadzoną działalnością CKiP w Brzeźnicy
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczestników i pracowników CKiP w Brzeźnicy

 

Ustala się następujące procedury obowiązujące w Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy w okresie pandemii koronawirusa COVID 19:

I. Ogólne zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach:

 1. Przy  wejściu do budynków CKiP w Brzeźnicy (w tym wiejskie domy kultury, domy strażaka i inne placówki) i w salach, w których będą odbywać się zajęcia artystyczne umieszczone zostają pojemniki z płynem dezynfekującym. Każda osoba wchodząca do obiektu musi obowiązkowo zdezynfekować ręce.
 2. W budynkach CKiP w Brzeźnicy jest obowiązek stosowania środków ochrony osobistej takich jak: maseczki lub przyłbice. Pracownicy przy obsłudze klientów, imprez muszą używać środków ochrony osobistej.
 3. W korytarzu, przy wyjściu umieszczone są pojemniki na zużyty sprzęt ochrony osobistej.
 4. W toaletach oraz w korytarzach powieszone są zalecane przez GIS instrukcje.
 5. Wprowadzone zostają następujące limity osób przebywających w poszczególnych obiektach:

a) CKiP w Brzeźnicy:

- sala widowiskowa (koncerty) - 100 osób + obsługa

- sala widowiskowa (zajęcia artystyczne) – 12 osób + instruktor

- pracownia taneczna – 12 osób + instruktor

- pracownia muzyczna – 2 osoby + instruktor

- pracownia plastyczna – 6 osób + instruktor

- Galeria Polsko-Słowacka – 12 osób + instruktor

- biuro – 1 osoba + pracownicy

- księgowość – 1 osoba + pracownicy

- sala zabaw – nieczynna do odwołania
b) WDK Sosnowice:

- sala widowiskowa (koncerty) – 50 osób

- sala widowiskowa (zajęcia) – 12 osób + instruktor

c) WDK Paszkówka:

- sala widowiskowa (koncerty) – 70 osób

- sala widowiskowa (zajęcia) – 12 osób + instruktor

d) DS Bęczyn:

- sala widowiskowa (koncerty) – 30 osób

- sala widowiskowa (zajęcia) – 6 osób + instruktor

e) WDK Marcyporęba:

- sala widowiskowa (koncerty) – 50 osób

- sala widowiskowa (zajęcia) – 10 osób + instruktor

f) WDK Nowe Dwory:

- sala widowiskowa (koncerty) – 40 osób

- sala widowiskowa (zajęcia) – 8 osób + instruktor

g) WDK Tłuczań:

- sala widowiskowa (koncerty) – 70 osób

- sala widowiskowa (zajęcia) – 12 osób + instruktor

h) WDK Wyźrał:

- sala widowiskowa (koncerty) – 70 osób

- sala widowiskowa (zajęcia) – 12 osób + instruktor

i) WDK Chrząstowice:

- sala widowiskowa (koncerty) – 40 osób

- sala widowiskowa (zajęcia) – 8 osób + instruktor

j) DS Łączany

- sala widowiskowa (koncerty) – 50 osób

- sala widowiskowa (zajęcia) – 10 osób + instruktor

k) Izba Regionalna w Brzeźnicy

 - sala widowiskowa (koncerty) – 25 osób

 - sala widowiskowa (zajęcia) – 4 osoby + instruktor

l) Schronisko Młodzieżowe - Dom Polsko-Słowacki w Marcyporębie

 - sala widowiskowa (koncerty) – 25 osób

  - sala widowiskowa (zajęcia) – 4 osoby + instruktor

Miejsca przewidziane dla publiczności na koncerty planowane są z pozostawieniem co najmniej jednego miejsca wolnego pomiędzy widzami (nie dotyczy osób opiekujących się dziećmi do 13 r.ż. i opiekunów osób niepełnosprawnych).

Z każdej toalety w każdym budynku może korzystać tylko 1 osoba, pozostałe muszą poczekać zachowując bezpieczny 2-metrowy odstęp.

ł)  Na potrzeby wynajmów obiektów dla osób fizycznych i prawnych uregulowania zostały opracowane w umowach najmu.

II. Zasady organizacji zajęć w obiektach CKiP w Brzeźnicy:

 1. W zajęciach organizowanych przez CKiP w Brzeźnicy mogą brać udział:

-  wyłącznie osoby, które w określonym terminie dla każdych z zajęć zgłoszą swój udział (uwaga! na każde zajęcia trzeba dokonać odrębnego zgłoszenia) 

- wyłącznie osoby zdrowe, które złożą pisemne oświadczenie o braku oznak zakażenia i nieprzebywaniu w kwarantannie wg załączonego wzoru (załącznik nr 1). W przypadku osób niepełnoletnich 
  oświadczenie są zobowiązani złożyć rodzice lub opiekunowie prawni (załącznik nr 2).

2. Członkowie zespołów artystycznych mający stałe próby, zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o braku oznak zakażenia i nieprzebywaniu w kwarantannie wg załączonego wzoru
   (załącznik nr 3 lub 4).

3. W budynku mogą przebywać jedynie uczestnicy zajęć i osoby załatwiające sprawy służbowe. Rodzice odbierają dzieci z zajęć z zachowanie dwumetrowej odległości od innych opiekunów, nie ma
    możliwości przebywania w obiekcie i oczekiwania na dziecko. Bezpośrednio po zajęciach uczestnicy muszą opuścić budynek.

4. Prowadzenie zajęć musi się odbywać w taki sposób, aby minimalizować kontakt bezpośredni między uczestnikami, w przypadku zajęć, podczas których nie można utrzymać dystansu co najmniej
   1,5 m jest konieczność stosowania maseczek.

5. Podczas zajęć uczestnicy nie mogą korzystać z rekwizytów i przyborów, których używają także inni uczestnicy. Przekazywanie sobie przyborów, narzędzi i rekwizytów jest możliwe jedynie, gdy
   jest to niezbędnie konieczne wyłącznie po ich wcześniejszej dezynfekcji dokonanej przez instruktora.

6. Przy ustalaniu godzin zajęć, koncertów itp. należy zapewnić odpowiednio długie przerwy umożliwiające opuszczenie budynku przez uczestników przed przybyciem kolejnych oraz wietrzenie sal
  i niezbędną dezynfekcję.

III. Zasady organizacji wydarzeń w obiektach CKiP w Brzeźnicy:

 1. Wejścia na wydarzenie będą poprzedzone wydawaniem odpowiedniej ilości wejściówek, online (w wyjątkowych sytuacjach w sekretariacie CKiP w Brzeźnicy).
 2. Uczestnicy wydarzenia muszą zajmować miejsca z pozostawieniem co najmniej jednego miejsca wolnego pomiędzy widzami (nie dotyczy osób opiekujących się dziećmi do 13 r.ż. i opiekunów osób niepełnosprawnych), w pozostałych przestrzeniach muszą zachowywać co najmniej 1,5 m odległości.
 3. Każdy uczestnik wydarzenia (w tym występujący artyści) musi złożyć przy wejściu pisemne aktualne (bezpośrednio przed wydarzeniem) oświadczenie o braku oznak zakażenia i nieprzebywaniu w kwarantannie wg załączonego wzoru (załącznik nr 1 lub 2), dokumenty będą przechowywane dwa tygodnie, potem ulegną zniszczeniu. W przypadku nie wypełnienia w/w oświadczenia osoba nie zostanie wpuszczona na wydarzenie.
 4. Każdy uczestnik koncertu, wydarzenia zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa, środki ochrony osobistej uczestnik zapewnia we własnym zakresie, w przypadku odmowy osoba  taka nie zostanie wpuszczona na wydarzenie (wyjątek stanowią osoby zwolnione z tego obowiązku odgórnymi przepisami).

IV. Zasady organizacji imprez plenerowych:

 1. Teren, na którym będzie się odbywać impreza plenerowa będzie wyraźnie oznaczony.
 2. W większości imprez plenerowych ze względu na ograniczoną liczbę uczestników obowiązywać będą wejściówki dostępne online (w wyjątkowych sytuacjach w sekretariacie CKiP w Brzeźnicy lub wskazanym miejscu).
 3. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o braku oznak zakażenia i nieprzebywaniu w kwarantannie wg załączonego wzoru (załącznik nr 1 lub 2), dokumenty będą przechowywane dwa tygodnie, potem ulegną zniszczeniu. W przypadku jego nie wypełnienia osoba nie zostanie wpuszczona na teren imprezy.
 4. Każdy uczestnik wchodzący na teren imprezy obowiązkowo musi zdezynfekować ręce.
 5. Każdy uczestnik imprezy plenerowej zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa, środki ochrony osobistej uczestnik zapewnia we własnym zakresie, w przypadku odmowy osoba taka nie zostanie wpuszczona na imprezę (wyjątek stanowią osoby zwolnione z tego obowiązku odgórnymi przepisami).
 6. W przypadku kina plenerowego, wydarzenia artystycznego z widownią siedzącą, uczestnicy zajmują wyznaczone miejsca, w pozostałych przestrzeniach muszą zachowywać 2-metrowe odległości.
 7. W przypadku pozostałych imprez plenerowych osoba prowadząca poda zasady bezpieczeństwa obowiązujące na konkretnej imprezie.
 8. Przy wyjściu z terenu umieszczony będzie pojemniki na zużyty sprzęt ochrony osobistej.

V. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom:

 1. Pracownicy zobowiązani są do zachowywania odstępu min. 1,5 metra od siebie i ograniczenia jednoczesnego przebywania w pomieszczeniach. Jeśli jest to nie możliwe to muszą stosować środki ochrony osobistej.
 2. Każdy pracownik otrzymuje do swojej dyspozycji środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowego użytku) w ilościach adekwatnych do wykonywanej pracy i zobowiązany jest je stosować.
 3. Pracownicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed przystąpieniem do pracy, a także w trakcie pracy, szczególnie po kontakcie z klientem.
 4. Pracownicy obsługujący kasę, zobowiązani są do bieżącej dezynfekcji swojego stanowiska, przede wszystkim blatu i miejsc, z którymi kontakt mają klienci.
 5. Pracownicy obsługi zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz bieżącej dezynfekcji toalet.
 6. W przypadku imprez dezynfekcja toalet musi być przeprowadzana co najmniej raz na godzinę.

VI. Procedura postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.

 1. Jako pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – IZOLATORIUM wyznacza się pomieszczenie na I piętrze nr 3.
 2. Każdy pracownik, który zauważy wystąpienie u siebie, innego pracownika lub osoby przebywającej w instytucji, niepokojące objawy lub symptomy mogące wskazywać na zarażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, takie jak: gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37,2°C a 38°C), objawy przeziębieniowe, utrata węchu i smaku, powinien niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora oraz odizolować taką osobę od innych w wyznaczonym pomieszczeniu. Od tego momentu należy zamknąć budynek i powiadomić Stację Sanitarno –Epidemiologiczną i stosować się do wytycznych uzyskanych od służb sanitarnych.

VII. Wszyscy pracownicy oraz osoby korzystające z oferty CKiP w Brzeźnicy zobowiązani są do bezwzględnego jej przestrzegania i stosowania.

 

DO POBRANIA:

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka i świadomości ryzyka

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka dla członków zespołów/sekcji

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka i świadomości ryzyka dla członków zespołów/sekcji